Expand this Topic clickable element to expand a topic
Optica Publishing Group

Newest Articles

Megapixel X-ray ghost imaging with a binned detector in the object arm

Haipeng Zhang, Ke Li, Feixiang Wang, Hong Yu, Changzhe Zhao, Guohao Du, Zhongliang Li, Biao Deng, Honglan Xie, Shensheng Han, and Tiqiao Xiao
Chin. Opt. Lett. 20(3), 033401- (2022)  View: PDF

Fabrication of the high-Q Si3N4 microresonators for soliton microcombs

Shuai Wan, Rui Niu, Jin-Lan Peng, Jin Li, Guang-Can Guo, Chang-Ling Zou, and Chun-Hua Dong
Chin. Opt. Lett. 20(3), 032201- (2022)  View: PDF

Third-order nonlinear phenomenon generated on the inner surface of bulk lithium niobate crystals with magnesium doping

Xiaojing Wang, Xiaobo Li, Hui Xu, Longhui He, Xuelei Li, Yulan Dong, and Xianfeng Chen
Chin. Opt. Lett. 20(3), 031901- (2022)  View: PDF

Fluo-Fluo translation based on deep learning

Zhengfen Jiang, Boyi Li, Tho N. H. T. Tran, Jiehui Jiang, Xin Liu, and Dean Ta
Chin. Opt. Lett. 20(3), 031701- (2022)  View: PDF

High peak power femtosecond cylindrical vector beams generation in a chirped-pulse amplification laser system

Zexing Zhao, Hao Chen, Ziming Zhang, Jiatong Li, Fangxiang Zhu, Wei Wan, Fei He, Huifeng Wei, Kangkang Chen, and Peiguang Yan
Chin. Opt. Lett. 20(3), 031405- (2022)  View: PDF

Select as filters


Select Topics Cancel
© Copyright 2022 | Optica Publishing Group. All Rights Reserved