Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Thermal-stable mixed-cation lead halide perovskite solar cells

Shuai Gu, Pengchen Zhu, Renxing Lin, Mingyao Tang, Shining Zhu, and Jia Zhu
Chin. Opt. Lett. 15(9), 093501- (2017)  View: PDF

Generation of temporal multimode squeezed states of femtosecond pulse light

Chihua Zhou, Changchun Zhang, Hongbo Liu, Kui Liu, Hengxin Sun, and Jiangrui Gao
Chin. Opt. Lett. 15(9), 092703- (2017)  View: PDF

Tunable interaction-free all-optical switching in a five-level atom-cavity system

Tiantian Liu, Gongwei Lin, Fengxue Zhou, Shangqing Gong, and Yueping Niu
Chin. Opt. Lett. 15(9), 092702- (2017)  View: PDF

Effect of unbalanced and common losses in quantum photonic integrated circuits

Ming Li, Changling Zou, Guangcan Guo, and Xifeng Ren
Chin. Opt. Lett. 15(9), 092701- (2017)  View: PDF

Injection-seeded single frequency 2.05  μm output by ring cavity optical parametric oscillator

Xiaobing Xie, Xiaolei Zhu, Shiguang Li, Xiuhua Ma, Xiao Chen, Yanguang Sun, Huaguo Zang, Jiqiao Liu, and Weibiao Chen
Chin. Opt. Lett. 15(9), 091902- (2017)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2017 | The Optical Society. All Rights Reserved